GDPR dokumenty

GDPR - informace pro obchodní partnery

Společnost PRAGIS a.s. zpracovává a uchovává osobní údaje (OÚ) v souladu s GDPR (Nařízení EU 216/679):

 • pouze pro konkrétní účel (např. realizace smluvních vztahů, plnění legislativních povinností, plnění povinností vůči akcionářům atd.)
 • v nezbytném rozsahu ve vztahu k účelu (minimalizace údajů)
 • pouze po nezbytnou dobu
 • zachovává transparentnost, zákonnost a korektnost ve vztahu k subjektům údajů
 • zaručuje právo na výmaz, reflektující judikaturu SD EU i obecné zásady pro zpracování (např. právo na výmaz po uplynutí doby nebo odvolání souhlasu k nakládání s OÚ)
 • pokud subjekt údajů požádá o informaci, jak a které OÚ jsou společností PRAGIS a.s. uchovávány, informace je mu podána bezodkladně nejpozději do 1 měsíce od zaslání žádosti
 • Kontakt v případě zaslání dotazů, námitek či žádosti o výmaz: pelan.daniel@pragis.cz

GDPR - informace pro zaměstnance

Každý zaměstnanec společnosti PRAGIS a.s. poskytuje zaměstnavateli své osobní údaje (OÚ) na základě smluvního (pracovního) vztahu. Tyto OÚ jsou zpracovávány a uchovávány v souladu spožadavky GDPR. Jakékoli případné OÚ nad rámec tohoto smluvního vztahu jsou poskytnuty svobodně a pouze pro vymezené účely.    

Každý zaměstnanec má právo:

 • právo na přístup ke svým OÚ
 • právo vznést námitku proti jejich zpracování
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • právo na opravu údajů
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním
 • právo na výmaz, reflektující judikaturu SD EU i obecné zásady pro zpracování (např. právo na výmaz po uplynutí doby nebo odvolání souhlasu k nakládání s OÚ)
 • Kontakt v případě zaslání dotazů, námitek či žádosti o výmaz: pelan.daniel@pragis.cz